ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา   >>  พัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมกิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่คลองคูเมืองเดิม
   

 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่คลองคูเมืองเดิม


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความยั่งยืนของการดำเนินงานที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิมเมื่อปี 2537-2542 จึงเน้นความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านกระบวนการและกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ชุมชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป โดยการเรียนรู้และร่วมเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้พื้นที่บริเวณคลองคูเมืองเดิม กทม. (หัวแหวนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และพื้นที่ประวัติศาสตร์ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ดังกล่าว

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. เปิดพื้นที่และโอกาสให้คนในสังคมต่างเพศ ต่างวัย ต่างวัฒนธรรมได้มานำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่กัน
  2. เยาวชนและผู้ปกครองได้เรียนรู้และใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตโดยการทำกิจกรรมร่วมกัน
  3. การใช้พื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ (หัวแหวนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลให้ได้รับการดูแลและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่ประวัติศาสตร์บริเวณคลองคูเมืองเดิม
  4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ และเกิดการตื่นตัวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มกราคม 2549 – ธันวาคม 2549

ผู้สนับสนุนโครงการ::

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (TBCSD)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณอภิญญา อุดมเวช

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

  1. รายงานโครงการ
  2. จดหมายข่าว

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา