ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา   >>  เรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์
   

 

โครงการเรียนรู้รัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการเน้นให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม คือ (1) ครูและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร (2) ภาคธุรกิจ (3) ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และภาคีที่เข้าร่วมเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยใช้พื้นที่บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ชั้นกลาง และฝั่งธนบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมผ่านกระบวนการอบรม แลกเปลี่ยน เสวนา และทัศนศึกษาจร ทั้งทางบกและทางน้ำ พร้อมปฏิบัติการจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อมกรุงรัตนโกสินทร์

ผลกระทบต่อสังคม::

  สถานศึกษา ครูและเยาวชน

  เยาวชนและครูจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบบูรณาการและสัญจรสถานที่จริง และนำความรู้กลับไปขยายผลต่อในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เช่น การบรรจุเนื้อหาลงในหลักสูตรท้องถิ่น จัดตั้งชมรมทูตรักษ์รัตนโกสินทร์ จัดทำวิทยุเครือข่ายโรงเรียนและชุมชน จัดค่ายเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดทัศนศึกษาจรในท้องถิ่น และเกิดเครือข่ายทูตรักษ์รัตนโกสินทร์ เป็นต้น

  ภาคพลเมือง / เอกชน / ผู้เกี่ยวข้อง

  สร้างโอกาสในการร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และคุณค่าของวัฒนธรรมในพื้นที่ และมีเวทีในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมและหวงแหนมรดกของชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มกราคม – ธันวาคม 2551

ผู้สนับสนุนโครงการ::

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (TBCSD)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณอภิญญา อุดมเวช

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 1. จดหมายข่าว
 2. คู่มือทูตรักษ์รัตนโกสินทร์
 3. ทำเนียบทูตรักษ์รัตนโกสินทร์
 4. รายงานโครงการ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา