ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา  >>  ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง
   

 

โครงการลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา และ กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการมีวิถีชีวิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิถีชีวิต

กระบวนการทำงานกับโรงเรียน มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือครู และหลักการทำงานแบบบูรณาการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน และกระบวนการทำงานทั้งระบบโรงเรียน  

ผลกระทบต่อสังคม::

ผลการดำเนินงานมุ่งสู่การพัฒนาครูให้มีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน จากการดำเนินงานทำให้มีครูแกนนำที่สามารถบูรณาการความรู้ดังกล่าวไปสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนและจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2551 – 2555 (ต่อเนื่อง 5 ปี)

ผู้สนับสนุนโครงการ::

EGCO Group

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณกชกร วิสุทธิวสุธาร

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

  • รวมผลงานการเรียนรู้ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง
  • รวมผลงานการเรียนรู้ เส้นทางความสุขลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา