ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา  >>  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงเรียน
   

 

โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงเรียน


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

  • โครงการสร้างจิตสำนึกในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของโรงเรียน
  • ใช้กิจกรรมเชิงสำรวจปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสร้างทีมสำรวจที่ประกอบด้วยครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ
  • รวบรวมข้อมูลลงในโปรแกรมประมวลผลอย่างง่ายที่โครงการจัดทำขึ้น

ผลกระทบต่อสังคม::

ผลการดำเนินงานมุ่งให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ถึงผลกระทบของกิจกรรมในวิถีชีวิตที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้ข้อมูลใกล้ตัวในโรงเรียน และการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมเชิงทดลอง และกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2555 (Phase 2)

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณกชกร วิสุทธิวสุธาร

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา