ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา   >>  โรงเรียนต้นแบบ ทำดีเพื่อพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2
   

 

โครงการโรงเรียนต้นแบบ ทำดีเพื่อพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา และ กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน)

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ในการขยายโอกาสในการพัฒนาและประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแปลงยาวและอำเภอใกล้เคียง จ.ฉะเชิงเทรา และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความพอเพียงใก้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติและศักยภาพและให้การสนับสนุนในการพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบจำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ และโรงเรียนสุวรรณคีรี (จ.ฉะเชิงเทรา)

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. เกิดเครือข่ายของโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา
  2. ครูและนักเรียนได้เรียนรู้เครื่องมือ (แผนที่สิ่งแวดล้อม) และนำไปใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนของตนบนหลักการของความพอเพียง
  3. การดำเนินงานที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมของโรงเรียนต้นแบบ เกิดการต่อยอดและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสถานศึกษาใกล้เคียงและชุมชนในท้องถิ่น
  4. สร้างความสัมพันธ์อันดีและเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันกลุ่มครูและนักเรียนในการบูรณาการความรู้ลงสาระการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยั่งยืน
  5. โรงเรียนและชุมชนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

1 สิงหาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานเกตเวย์

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณอภิญญา อุดมเวช

 

 

 


www.tei.or.th/se

<รายละเอียดเพิ่มเติม>

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

รายงานฉบับสมบูรณ์

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา