ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา   >>  โรงเรียนต้นแบบ ทำดีเพื่อพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 3
   

 

โครงการโรงเรียนต้นแบบ ทำดีเพื่อพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 3

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา และ กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน)

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการฯ นี้เป็นโครงการต่อเนื่องในปีที่ 3 ซึ่งมีการขยายงานในการส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดโรงเรียนและชุมชนต้นแบบที่ดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ รุ่นที่ 3 จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ และโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย และเกิดครอบครัวพอเพียงนำร่อง จำนวน 5 ครัวเรือน ภายใต้การดำเนินงานและการเรียนรู้อย่างบูรณาการของโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ และอีก 11 ครัวเรือนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ(ซึ่งเป็นเป้าหมายในปีต่อไป) ซึ่งโรงเรียนต้นแบบทุกแห่งได้มีการจัดทำโครงการภายใต้หลักความพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน ควบคู่ไปกับสถาบันครอบครัวที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเยาวชน โดยเน้นการตอบสนองความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตที่มั่นคง  มีการเชื่อมโยงภูมิปัญญาจากปราชญ์ในชุมชน และบูรณาการสู่หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. เกิดการขยายเครือข่ายของโรงเรียนและชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นในหลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งถือเป็นการขยายโอกาสในการเรียนรู้และปฏิบัติจริงของโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
  2. โรงเรียนได้ใช้หลักของการพึ่งตนเอง ก่อให้เกิดผลผลิตของโครงการที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และผลิตอาหารเพื่อบริโภคเองได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียน และขยายผลสู่เศรษฐกิจภาคครัวเรือน
  3. การสร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนระหว่างครู นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ท้องถิ่นเดียวกัน ก่อให้เกิดเกิดการเชื่อมโยงและขยายผลในการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
  4. การบูรณาการความรู้ลงหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ทำให้นักเรียนแต่ละชั้นเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติบนวิถีแห่งความพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างให้เกิดความยั่งยืนในระบบการศึกษา
  5. เกิดแรงกระตุ้นให้ชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนหันมาให้ความสนใจในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต โดยเริ่มจากการฟื้นฟูงานเกษตรที่ช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครอบครัวและท้องถิ่นของตนเอง
  6. จากการที่โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการทำการเกษตรอินทรีย์ โดยพยายามลดการใช้สารเคมี อีกทั้งสนใจเรียนรู้ในเรื่องการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์สูตรต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง
  7. โรงเรียนและชุมชนได้เรียนรู้และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพของภูมิสังคมในท้องถิ่น และเริ่มเห็นความสำคัญของการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จากเดิมที่ต่างคนต่างทำมาหากินเพื่อมุ่งหวังแต่จะสร้างรายได้)

ระยะเวลาดำเนินงาน::

1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานเกตเวย์

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณอภิญญา อุดมเวช

 

 

 

www.tei.or.th/se
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

  1. รายงานฉบับสมบูรณ์
  2. ทำเนียบค่ายเยาวชน : ธรรมชาติยาตรา ค้นหาความพอเพียง

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา