ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา   >>  โรงเรียนต้นแบบ ทำดีเพื่อพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 5
   

 

โครงการโรงเรียนต้นแบบ ทำดีเพื่อพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 5

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา และ กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน)

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการได้ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของพลเมืองจากหน่วยเล็กๆ ให้ได้มีโอกาสในการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับประเทศ โดยเริ่มต้นจากเยาวชนที่เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ สนใจ และจดจำ ภายใต้การสร้างความเข้าใจให้พวกเขารู้จักตนเอง พึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบัน โครงการได้ส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนและชุมชนต้นแบบขึ้น เพื่อเป็นการนำร่องตัวอย่างที่ดีในภาคส่วนของการศึกษาและภาคชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัว (ผู้ปกครองของนักเรียน) ในการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจในความสำคัญของการสร้างความสมดุลในการดำเนินชีวิต การบริโภคอย่างพอเพียง การร่วมกันรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในเยาวชน และครอบครัว และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในอันที่จะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในชุมชนและท้องถิ่น โดยโรงเรียนและชุมชนต้นแบบนำร่องที่ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการขยายผลไปแล้วในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 อำเภอ ได้แก่ แปลงยาว ราชสาส์น บางคล้า สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ และพนมสารคาม

ในปีที่ 5 ของการดำเนินงาน โครงการฯ ได้ขยายงานเพื่อขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยการส่งเสริมให้เกิดต้นแบบการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ในพื้นที่นำร่อง 6 อำเภอดังกล่าว (จ.ฉะเชิงเทรา) ทั้งนี้ ในการดำเนินงานยังคงเน้นการบริหารจัดการที่โรงเรียนจะสอดแทรกองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปในแผนการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน และชุมชน และพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบ (ในพื้นที่) ที่บริหารจัดการด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง การรักษาไว้ซึ่ง “กลุ่มเครือข่ายต้นแบบพอเพียง” ที่สมาชิกโรงเรียนต้นแบบฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556

ผู้สนับสนุนโครงการ::

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานเกตเวย์

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณอภิญญา อุดมเวช

 

 

 


www.tei.or.th/se

<รายละเอียดเพิ่มเติม>

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา