ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา  >>  โรงเรียนต้นแบบ กฟผ. : แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน
   

 

โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. : แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. : “แหล่งเรียนรู้ เพื่อโลกยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. ผ่านการขับเคลื่อนของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเยาวชนและสถานศึกษารอบโรงไฟฟ้า โดยคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมาย และสามารถขยายผลไปยังครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยลำดับ

สำหรับกลยุทธ์และกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาแต่ละแห่งในการกำหนดกลยุทธ์และกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษานั้นๆ และสามารถเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่นๆ ที่มีบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันต่อไป

ผลกระทบต่อสังคม::

มุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเยาวชนเป้าหมายและสามารถเป็นผู้นำในการชักนำให้สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และสังคม รู้จักใช้พลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

28 พฤษภาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2558

ผู้สนับสนุนโครงการ::

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณวิศรา หุ่นธานี

 
 
ประชาสัมพันธ์


กิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ไร้พรมแดน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

8-9 ธันวาคม 2558

 
 
 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา