ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา   >>  ถนนศิลปะและวัฒนธรรมริมคลองคูเมืองเดิม
   

 

โครงการถนนศิลปะและวัฒนธรรมริมคลองคูเมืองเดิม


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการฯ สานต่อกิจกรรมจากโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรมริมคลองคูเมืองเดิม (ปี 2549) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นและสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในกรุงรัตนโกสินทร์และคลองคูเมืองเดิม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส สมาชิกภาคธุรกิจ ชุมชน และภาคพลเมือง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสัญจรไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่จริง เพื่อศึกษาให้เข้าใจในคุณค่าและความสำคัญที่จำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ และร่วมกันสืบสานการอนุรักษ์ด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. เปิดโลกทัศน์ของครูและนักเรียนในการเรียนรู้อย่างบูรณาการนอกห้องเรียนมากขึ้น
  2. เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและสามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างกัลยาณมิตรให้กับคนในสังคมได้อย่างไม่จำกัด และยังช่วยลดช่องว่างของคนในสังคม ทำให้คนมีความเอื้ออาทรและแบ่งปันกันมากยิ่งขึ้น
  3. การทัศนศึกษาจรเชิงวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักมากขึ้นในภาคส่วนต่างๆ เยาวชนและผู้ปกครองให้ความสนใจเนื่องจากเป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้ที่มีทั้งสาระและบันเทิง อีกทั้งเป็นการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นมรดกของชาติ
  4. การเผยแพร่นวัตกรรมในการทำแผนที่สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมสู่เยาวชน และสถานศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษาและการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มกราคม 2550 – ธันวาคม 2550

ผู้สนับสนุนโครงการ::

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (TBCSD)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณอภิญญา อุดมเวช

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

  1. บทความลงวารสารผลิใบ
  2. แผ่นพับโครงการ
  3. จดหมายข่าว
  4. รายงานโครงการ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา