ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา  >>  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทย ปีที่ 5
   

 

โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทย ปีที่ 5


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็น 1 ใน 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) ที่ผ่านมา TEI ได้สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาคีเครือข่ายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในประเทศไทย และเครือข่ายโรงเรียน โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทั้งในส่วนของผู้เชี่ยวชาญและโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การให้ความสำคัญกับบริบทของท้องถิ่น โดยใช้แผนที่ชุมชนเป็นเครื่องมือในการสำรวจ เรียนรู้ ในประเด็นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งจุดเด่น และจุดด้อยของชุมชน และในการดำเนินงานปีที่ 5 ทาง TEI ได้นำประสบการณ์ และความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานด้าน ESD พัฒนาเป็น E-learning โดยมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมศึกษา และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงประสบการณ์การดำเนินงานด้าน ESD ในวงกว้าง

ผลกระทบต่อสังคม::

ผลการดำเนินงานมุ่งให้โรงเรียนมีแนวคิดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมมิติของสังคมและเศรษฐกิจและสามารถเชื่อมโยงสู่การปลูกฝังแนวคิดการพัฒนที่ยั่งยืนให้กับเยาวชนได้

ระยะเวลาดำเนินงาน::

พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2556

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ACCU Japan

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา