ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา   >>  พัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมไทย
   

 

โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมไทย

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา และ กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการเป็นโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของเยาวชนในการเป็นผู้นำแนวคิดที่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสังคมรวมถึงการพัฒนาฟื้นฟูค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย ขยายผลสู่สังคมรอบข้าง โดยเน้นการพัฒนาตนเองให้เกิดจิตสำนึกที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม สร้างภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การจัดฝึกอบรมประกอบด้วย 4 หมวด คือ (1) การพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ (2) การพัฒนาทีมงาน ภาวะผู้นำและผู้ตามในตนเอง (3) การสร้างความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (วิถีพอเพียง วิถีที่ยั่งยืน) (4) การดูงานเพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ของสถานศึกษาที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี จำนวน 30 คน (ครู 1 คน และนักเรียน 2 คน / 1 โรงเรียน)

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ผู้เข้าอบรมเกิดจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างสร้างสรรค์ ในฐานะ “คนดี ศรีสังคม” โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
  2. การมีความตระหนักในเรื่องของความสำคัญของสุขภาพทางกายและจิต สามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้
  3. การมีภาวะผู้นำและการมีทักษะในการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้เกิดความแข็งแกร่ง สร้างสรรค์ผลงานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้
  4. ความเข้าใจต่อโลกและสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าอบรมเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักและวิธีคิดแบบพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดที่สร้างแนวทางของการบริโภคที่ยั่งยืนได้ และยังสามารถขยายผลสู่คนรอบข้างในสังคมได้อีกด้วย

ระยะเวลาดำเนินงาน::

31 มีนาคม – 10 เมษายน 2551

ผู้สนับสนุนโครงการ::

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณอภิญญา อุดมเวช

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา