ผลงาน   >>  พลังงาน
   

 

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และจำเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่การตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นตามการเพิ่มของประชากรโลก ด้วยการใช้ระบบพลังงานที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีอยู่จำกัดและได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนั้น มิได้เป็นหนทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะนอกจากจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการใช้ในระยะยาวแล้ว ยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สถาบันให้ความสำคัญต่อเรื่องพลังงานมาตั้งแต่ปี 2536 โดยมีเป้าหมายการศึกษาวิจัยและดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และสร้างความสมดุลการใช้พลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ให้ประเทศมีความมั่นคงทางด้านพลังงาน ลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

นอกจากการส่งเสริมพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างความหลากหลายของแหล่งพลังงาน เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแล้ว ในปี 2547-2551 สถาบันได้ส่งเสริมการลดใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมผ่านเครื่องมือหรือกระบวนการที่ยอมรับในต่างประเทศ คือ การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ (Total Energy Management, TEM) ที่เน้นการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่โรงงานจำนวนมากกว่า 200 โรงงาน การแลกเปลี่ยนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้เกิดการลดการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 600 ล้านบาทต่อปี รวมถึงได้จัดทำคู่มือในการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรการใช้งานเพื่อให้โรงงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองในอนาคต

นอกจากการใช้กระบวนการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์แล้ว สถาบันยังใช้เครื่องมือและวิธีการอื่นๆ เพื่อมุ่งสู่การลดการใช้พลังงานและการสร้างพฤติกรรมให้แก่ทุกภาคส่วนตามบริบทที่แตกต่างกัน  อาทิ สังคมคาร์บอนต่ำ กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) การผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) เทคโนโลยีที่สะอาด (Cleaner Technology) ฉลากลดคาร์บอน และฉลากเขียว เป็นต้น ซึ่งดำเนินงานทั้งในระดับผู้ประกอบการ โรงเรียน ท้องถิ่น ประเทศ และระดับภูมิภาค เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุนการประกอบการหรือกิจกรรม ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจสำคัญให้การพัฒนา และการจัดการพลังงานตามแนวทางที่สร้างสรรค์เหล่านี้ยกระดับและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้สถาบันได้ผลักดันให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยชี้ให้เห็นถึงปริมาณการใช้พลังงานหรือปริมาณการลดก๊าชเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินงานของทุกเครือข่าย เพื่อกระตุ้นและแสดงให้เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมควรช่วยกันและสามารถตรวจสอบตัวเลขการประหยัดพลังงานหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการร่วมกิจกรรม โดยได้ดำเนินการในหลายวิธี/โครงการ อาทิ

 • ร่วมมือกับคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยประกาศเจตนารมณ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Manifesto) ภายใต้โครงการสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)
 • การพัฒนาฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) เพื่อรับรองสินค้าของผู้ประกอบการที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตได้ตามเกณฑ์กำหนด
 • การพัฒนาฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมและการประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์วัสดุพื้นฐานและพลังงานในประเทศไทย ตลอดจนการใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) เพื่อประเมินระดับการใช้และส่งเสริมการลดใช้ทรัพยากรและพลังงานในทุกขั้นตอนของชีวิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสินค้าฉลากเขียว (Green Label)
 • การใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในขณะที่การดำเนินงานในระดับพื้นที่และสถานประกอบการ ได้แก่ การฝึกอบรม การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของวิสาหกิจขนาดกลาง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การสร้างดุลยภาพการใช้พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การสร้างพฤติกรรมที่ดีเพื่อสร้างรากฐานของสังคมอันเป็นแนวทางที่ดีกว่าการตามแก้ปัญหาปลายเหตุด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  สถาบันได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปลูกฝังให้เยาวชนมีพฤติกรรมใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการรุ่งอรุณ โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศ โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา และโครงการลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง ทั้งยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการพลังงานให้กับภาคีที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดฝึกอบรม สัมมนา การจัดเวทีและช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการให้บริการปรึกษาแนะนำ ตลอดจนพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ด้านพลังงานเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน

ปัจจุบัน นอกจากโครงการฉลากลดคาร์บอนซึ่งเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องแล้ว โครงการฉลากเขียวมุ่งพัฒนาการจัดทำข้อกำหนดให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าฉลากเขียวในตลาด และรองรับแผนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ยิ่งไปกว่านั้นโครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน ที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานและฉลากของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียให้มีความสอดคล้องกันด้วย

สำหรับงานส่งเสริมพลังงานทางเลือกที่เป็นงานท้าทายและเป็นความอยู่รอดในอนาคตของประเทศ สถาบันได้ร่วมมือกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคีจากท้องถิ่นและส่วนกลาง อาทิ กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อขจัดอุปสรรคในการจัดบริการด้านพลังงานทางเลือกในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น โดยการบูรณาการแผนงานด้านพลังงานหมุนเวียนเข้าในแผนของจังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทาง แนวคิดและนโยบายใหม่ๆ ที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังจะให้เป็นตัวอย่างการดำเนินงานในระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

อ่านได้ที่ : www.ebooktei.org

 1. ข้อมูลโครงการ
 2. แผ่นพับ
  2.1 แผ่นพับความรู้ W2E
  2.2 แผ่นพับ W2E อปท.ที่เข้าร่วมโครงการ
  2.3 แผ่นพับ W2E ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
 3. การผลิตพลังงานจากขยะ
 4. การผลิตพลังงานจากขยะและแนวทางความเป็นไปได้ของท้องถิ่น
 5. เล่ม1 - พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนในท้องถิ่น
 6. เล่ม2 – พลังงานสะอาด
 7. เล่ม3 – ขยะพลังงานทางเลือก
 8. เล่ม4 – พลังงานจากความร้อนใต้นิภพ
 9. เล่ม5 – พลังงานชีวมวล
 10. เล่ม6 – พลังงานนิวเคลียร์
 11. เล่ม7 - พลังงานลม
 12. เล่ม8 – พลังงานจากดวงอาทิตย์
 13. เล่ม9 - พลังงานน้ำ
 14. เล่ม10 – พลังงานฟอสซิล
 15. เล่ม11 – อากาศกับพลังงาน
 16. เล่ม12 – พลังงานกับระบบนิเวศ
 17. เล่ม13 – ป่าไม้กับพลังงาน
 18. เล่ม14 - พลังงานไฟฟ้า
 19. ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) ทางเลือกใหม่ ในการลดภาวะโลกร้อน
 20. ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน : Carbon Reduction Product (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) ทางเลือกใหม่...ในการลดภาวะโลกร้อน
 21. สรุปข้อมูลสถานการณ์พลังงานลมในประเทศไทย
 22. สรุปข้อมูลสถานการณ์พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
 23. สรุปข้อมูลสถานการณ์พลังงานทดแทนในประเทศไทย
 24. สรุปข้อมูลสถานการณ์พลังงานจากชีวมวลในประเทศไทย
 25. สรุปข้อมูลสถานการณ์พลังงานน้ำ
 26. สรุปข้อมูลสถานการณ์พลังงานจากก๊าซชีวภาพในประเทศไทย
 27. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน
 28. พลังงานลม
 29. พลังงานแสงอาทิตย์
 30. พลังงานชีวมวล
 31. พลังงานน้ำ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา