ผลงาน   >>  พลังงาน  >>  ส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง

   

  โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียง

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยได้รับการรับรองจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ผู้ดำเนินการหลักคือ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนและภาคีจากส่วนกลาง อันได้แก่ กระทรวงพลังงาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

โครงการมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานเพื่อขจัดอุปสรรคในการจัดบริการด้านพลังงานทางเลือกโดยการ  บูรณาการแผนในระดับจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้บรรุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ คือ ลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

โครงการมุ่งที่จะเอื้อให้เกิดการบูรณาการในกระบวนการวางแผนด้านพลังงานหมุนเวียน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและมุ่งให้บรรลุเป้าหมายในระดับประเทศ  โดยจะมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทาง แนวคิดและนโยบายใหม่ๆ ที่หลากหลาย  อาทิเช่น รูปแบบของการมีกรรมสิทธิ์ในระบบพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงระบบภาษี  และการบริหารจัดการเงินกู้  ที่จะต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ จะส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการจูงใจด้านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ แต่ยังไม่มีการนำมาใช้จริง  โดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนินโครงการ 4 ด้าน คือ

 1. การสร้างเสริมศักยภาพขององค์กร สถาบัน หน่วยงานและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานด้านพลังงานทางเลือก
 2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสร้างแรงจูงใจในการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืน
 3. การส่งเสริมศักยภาพด้านเทคนิคและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก
 4. การสนับสนุนนโยบายเพื่อขยายผลการใช้ระบบพลังงานทางเลือกในระดับประเทศ

ผลกระทบต่อสังคม::

โครงการเริ่มในเดือนมกราคม 2554 จึงยังไม่สามารถชี้ผลกระทบได้ชัดเจน

ีระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2554 - 2558;  5 ปี

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF)  

ผู้อำนวยการโครงการ::

คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์

ผู้จัดการโครงการ::

ดร.ขจรศักดิ์ จัยวัฒน์

 

 

www.tei.or.th/remhs
<รายละเอียดเพิ่มเติม>
 
ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
10-12 พฤษภาคม 2555
 
สัมมนาผู้ประกอบการ Go to Green and Clean Pai: การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับสถานประกอบการโรงแรมรีสอร์ทและร้านอาหารในอำเภอปาย
17 สิงหาคม 2554

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 1. โปสเตอร์โครงการ
 2. แผ่นพับโครงการ
 3. สรุปข้อมูลสถานการณ์พลังงานลมในประเทศไทย
 4. สรุปข้อมูลสถานการณ์พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
 5. สรุปข้อมูลสถานการณ์พลังงานทดแทนในประเทศไทย
 6. สรุปข้อมูลสถานการณ์พลังงานจากชีวมวลในประเทศไทย
 7. สรุปข้อมูลสถานการณ์พลังงานน้ำ
 8. สรุปข้อมูลสถานการณ์พลังงานจากก๊าซชีวภาพในประเทศไทย
 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน
 10. พลังงานลม
 11. พลังงานแสงอาทิตย์
 12. พลังงานชีวมวล
 13. พลังงานน้ำ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา