ผลงาน   >>  พลังงาน  >>  หมู่บ้านปลอดภัยจากสารพิษ

   

  หมู่บ้านปลอดภัยจากสารพิษ

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งคำนึงถึงระบบการเกษตรกรรมที่เกื้อกูลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพของผลผลิต ความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภค การลดต้นทุนการผลิต สอดคล้องกับปฏิญญาสากลกว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Agenda 21) ทั้งนี้ได้สนับสนุนงบประมาณและนโยบายลดหรือเลิกการใช้สารพิษที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อม โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการค้นคว้าวิจัย และกำหนดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสารพิษในการเกษตรกรรมโดยมีพื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัด ได้แก่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2537 - 2538

ผู้สนับสนุนโครงการ::

องค์กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) (เดิมชื่อ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย)

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา