ผลงาน   >>  การจัดการสิ่งแวดล้อม  >>  การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารทรัพยากรธรณี
   

 

โครงการการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารทรัพยากรธรณี


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เพื่อทำการพัฒนาแบบจำลอง Mineral Zonation land use model การแบ่งโซนการใช้ประโยชน์จากแร่และทดสอบในจังหวัดเห็นสมควร 2 จังหวัด (เลย และหนองคาย) โดยแบบจำลองจะต้องให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรณีองค์การพัฒนาเอกชน NGOs จังหวัด ป่าไม้ ฯลฯ โดยหลักการแล้ว แบบจำลองที่สร้างขึ้นนี้ ควรพิจารณาตัวแปรด้านกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคมของจังหวัดนั้นๆ และแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขต ที่สามารถให้ดำเนินกิจกรรมเหมืองแร่ได้ และ/หรือ ทำเหมืองได้โดยจำกัด

ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย/อังกฤษ) แบบจำลองในการกำหนดเขตเศรษฐกิจแร่ ข้อมูล GIS ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ เป็นต้น

ผลกระทบต่อสังคม::

  • แบบจำลองในการกำหนดเขตเศรษฐกิจแร่ GIS-baaed economic mineral Zone Landuse model ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งระเบียบวิธีวิจัย ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่เกิดขึ้น
  • ข้อมูลจังหวัดเลยและหนองคาย ที่อยู่ในระบบดิจิตอล พร้อมทั้งข้อมูลที่อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล (Meta-data) ที่เป็นมาตรฐาน
  • พัฒนาฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา พัฒนาแบบจำลองด้านบริหารทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในพื้นที่  

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2537; 12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมทรัพยากรธรณี

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา