ผลงาน   >>  การจัดการสิ่งแวดล้อม  >>  เปิดรั้วโรงงาน...ประสานชุมชน
   

 

โครงการเปิดรั้วโรงงาน...ประสานชุมชน


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โดยการให้คำปรึกษาแก่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทำงานของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม และคนในชุมชน ตลอดจนแนะนำกระบวนการและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและทักษะให้โรงงานและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาตนเองในวิถีชีวิตของการพึ่งพาอาศัยกัน

ผลกระทบต่อสังคม::

โรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเกิดศักยภาพในการจัดการทรัพยากรในโรงงานเอง มีจริยธรรมในการประกอบการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทำงานของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม และคนในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ธันวาคม 2551 - กันยายน 2552

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสรวงระวี จันทร์หอม

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา