ผลงาน   >>  การจัดการสิ่งแวดล้อม  >>  จัดทำรูปแบบบทบาทและโครงการนำร่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   

 

โครงการจัดทำรูปแบบบทบาทและโครงการนำร่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เป็นการศึกษาเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติงานจริง นำมาพัฒนาเป็นคู่มือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่น และการสร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5 ปี (2545-2549) - เพื่อทดสอบรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอน ในพื้นที่โครงการนำร่อง ซึ่งเลือกจากท้องถิ่นที่มีบริบทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน (6 พื้นที่นำร่อง และ 20 พื้นที่ทดสอบ)

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2545 - 2546; 12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

OEPP

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา