ผลงาน   >>  การจัดการสิ่งแวดล้อม  >>  สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ : ต้นสายปลายน้ำ...ดนตรีมีชีวิต อุทิศเพื่อสิ่งแวดล้อม
   

 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ:
ต้นสายปลายน้ำ...ดนตรีมีชีวิต อุทิศเพื่อสิ่งแวดล้อม


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โครงการเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เครือซิเมนต์ไทย และกลุ่มศิลปินอิสระที่มีความมุ่งมั่นในการกระตุ้นให้คนในสังคมหันมาร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมบันเทิงเชิงสาระ “ต้นสายปลายน้ำ : ดนตรีมีชีวิต อุทิศเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของแม่น้ำ ลำคลอง และคุณค่าต่อการดำรงชีวิต กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ต้นกำเนิดแห่งสายน้ำถึงปากแม่น้ำ โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหลายภาคส่วน ทั้งจากเทศบาลเมืองพิษณุโลก / ผู้นำชุมชนลุ่มน้ำจาง จ.ลำปาง / ผู้นำชุมชนลุ่มน้ำแม่วงก์ / ผู้นำประชาคม ลุ่มน้ำท่าจีน จ.สระบุรี / ผู้นำชุมชนลุ่มน้ำประแสร์ จ.ระยอง / สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม / สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม / เครือซิเมนต์ไทย / ชมรมรักษ์ต้นน้ำเจ้าพระยา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 300 คน สถานที่จัดงาน : หอประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่อง “น้ำและการจัดการน้ำ” โดยผู้แทนจากพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ช่วยสร้างความชัดเจนและให้สังคมได้เรียนรู้ที่จะร่วมกันจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
  2. กิจกรรมที่จัดเป็นแบบอย่างให้สังคมได้เห็นถึงความร่วมมือของเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์และพัฒนาได้
  3. เกิดแนวทางในการเสริมสร้างจิตสำนึกและความเข้มแข็งให้กับทุกภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจ เน้นการพึ่งตนเอง พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายชุมชน และฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ โดยทุกพื้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในภาพรวมที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินงาน::

13 – 14 ธันวาคม 2551

ผู้สนับสนุนโครงการ::

เครือซิเมนต์ไทย (SCG) และ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณอภิญญา อุดมเวช

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

รายงานโครงการ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา