ผลงาน   >>  การจัดการสิ่งแวดล้อม  >>  โครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559
   

 

โครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

ด้วยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้นในปี ๒๕๕๖ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้สามารถแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินพอดี และปัญหาจากการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษตามมา อีกทั้งขับเคลื่อนนโยบายของประเทศที่ยังไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง เพื่อเสริมการดำเนินงานของทั้งสองประเด็นดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ศูนย์ฯ จะทำหน้าที่ตามกรอบงานที่ได้กำหนดไว้ภายใต้งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี

ผลกระทบต่อสังคม::

การดำเนินงานของ “ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม” เป็นการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับคลังสมอง (Think Tank) มุ่งเน้นให้เกิดการผลักดันการทำงานเชิงยุทธศาสตร์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านยุทธศาสตร์การวิจัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

27 มกราคม 2559 – 26 กันยายน 2559

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณวิศรา หุ่นธานี

 
 
ประชาสัมพันธ์

16 พฤษภาคม 2559
ดาวน์โหลดเอกสารการเสวนา

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา