ผลงาน   >>  การจัดการสิ่งแวดล้อม  >>  รับฟังทุกความคิดเห็น เอสซีจี ซิเมนต์ น้อมรับ พร้อมพัฒนา ครั้งที่ 2
   

 

โครงการรับฟังทุกความคิดเห็น เอสซีจี ซิเมนต์ น้อมรับ พร้อมพัฒนา ครั้งที่ 2


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการเปิดโอกาสให้ภาคีที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินธุรกิจของ เอสซีจี ซิเมนต์ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม  โดยผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ชุมชนและองค์กรธุรกิจในท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม
การจัดกระบวนการเพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดขึ้น 2 ระดับ คือ ระดับธุรกิจซิเมนต์ และระดับโรงงาน 5 แห่ง (ท่าหลวง เขาวง แก่งคอย ทุ่งสง และลำปาง)

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัทมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังปัญหา / ข้อเสนอแนะ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยข้อมูลความคิดเห็นเป็นประโยชน์ในการทบทวนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท
  2. องค์กรธุรกิจได้เห็นความสำคัญของการปรับกระบวนการทำงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน CSR สู่หน่วยงานและภาคีในท้องถิ่น
  3. เปิดโลกทัศน์ให้กับภาคธุรกิจในการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือกับภาคีในท้องถิ่น และเห็นความสำคัญของการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่เพื่อพัฒนางานในอนาคตให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น
  4. มียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ให้ขยายวงกว้างขึ้น
  5. เกิดความเป็นกัลยาณมิตรขึ้นในสังคม  

ระยะเวลาดำเนินงาน::

กรกฎาคม – ตุลาคม 2552

ผู้สนับสนุนโครงการ::

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณอภิญญา อุดมเวช

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

รายงานฉบับสมบูรณ์

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา