ผลงาน   >>  ธรรมาภิบาล  >>  การจัดทำเอกสารเผยแพร่ในเรื่อง Thailand Green Economy  >>  
การประชุมโต๊ะกลม: เศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

   

 

การประชุมโต๊ะกลม: เศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายใต้โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ในเรื่อง Thailand Green Economyกำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

เมื่อวันที่ 1 - 3 และวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 08:30 น. – 15:00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานจัดทำเอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทประเทศไทย เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) นั้น สถาบันสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา โดยนำเสนอความหมายเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทประเทศไทย และให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาบทเรียนหรือตัวอย่างของประเทศไทยที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวนั้น

ในการนี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจะจัดประชุมโต๊ะกลม เพื่อระดมความเห็นต่อพัฒนาการด้านนโยบายและการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในสาขาที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารเผยแพร่ในเรื่อง Thailand Green Economy โดยแบ่งตามสาขาเศรษฐกิจ 5 สาขา ได้แก่

 1. สาขาอาคาร อุตสาหกรรม และการขนส่งเดินทางในเรื่องประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
  ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:30 - 15:00 น. (ห้องชวนชม1 โรงแรมรามาการ์เด้น)

 2. สาขาการผลิตพลังงาน
  ในวันพฤหัสที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:30 - 15:00 น. (ห้องชวนชม2 โรงแรมรามาการ์เด้น)

 3. สาขาเกษตรกรรม ประมง และป่าไม้
  ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:30 - 15:00 น. (ห้องชวนชม2 โรงแรมรามาการ์เด้น)

 4. สาขาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และความคิดสร้างสรรค์
  ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:30 - 15:00 น. (ห้องชวนชม โรงแรมรามาการ์เด้น)

 5. สาขาการใช้ที่ดิน ผังเมืองและธรรมาภิบาล
  ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:30 - 15:00 น. (ห้องชวนชม โรงแรมรามาการ์เด้น)
 

 
ประชาสัมพันธ์

:: เอกสารประกอบ
การประชุมโต๊ะกลม: เศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 1 - 3 และวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2555

สิ่งพิมพ์ / บทความ