ผลงาน   >>  ธรรมาภิบาล  >>  ส่งเสริมภาคีความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้

   

  โครงการส่งเสริมภาคีความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้
(Partnership for Democratic Local Governance in Southeast-Asia)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

โครงการนี้ มุ่งดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคมสันนิบาตเทศบาลของ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา ในการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมภิบาล รวมทั้งเพื่อส่งเสริม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” และ ”ตัวอย่างการพัฒนาเมืองที่ดี” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในและต่างประเทศ  นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคมสันนิบาตเทศบาล และสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคประชาสังคม ในการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามหลักการของพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. 16 “ตัวอย่างที่ดี” ในด้านการจัดการและพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ประเทศ ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ ทำให้สาธารณะได้รู้จักเมืองเหล่านี้ในแง่มุมที่ดีมากขึ้น
  2. หน่วยงาน/ สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้ง 5 ประเทศ ได้รับการศักยภาพผ่านการเรียนรู้และถอดแบบจากตัวอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติจริง
  3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ระหว่างสถาบันการศึกษา ผู้แทนจากภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  4. สมาคม อปท. รวมทั้งเมืองตัวอย่างที่ดีและเมิงนำร่องของทั้ง 5 ประเทศเกิดความสัมพันธ์กันในเชิงเครือข่ายความร่วมมือ  อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาร่วมกันในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน::

30 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 - เดือนสิงหาคม 2555

ผู้สนับสนุนโครงการ::

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณธารี  กาเมือง

 

 

www.delgosea.eu/cms/Initiators-Partners/Local-Partners/TEI-Thailand
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

คู่มือการอบรมวิทยากรพี่เลี้ยง 16 ตัวอย่างที่ดี ภาคภาษาอังกฤษ สรุปย่อ 16 ตัวอย่างที่ดีจาก 5 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการภาคภาษาไทย เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ