ผลงาน   >>  ธรรมาภิบาล  >>  Public Participation in EIA in Thailand: A Comparative Study of ASEAN Countries and Canada

   

  Public Participation in EIA in Thailand: A Comparative Study of ASEAN Countries and Canada


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

While the governments of Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines had already required EIA reports for certain types of projects, the EIA practices had not proved to be successful in mitigating adverse environmental impacts in these countries. In addition, the EIA had failed to gain public acceptance for various projects. An essential element of the EIA lacking in this region was public participation in the process.

This 18-month international study was aimed at seeking ways in which various groups could have meaningful involvement in the decision-making process. The study involved activities in Malaysia, Indonesia, the Philippines and Thailand. A comparative perspective was also sought from Canada's experiences. Results from this project was presented in each participating country, as well as in Vietnam, whose economic development and industrialization was increasing rapidly. However, recommendations from this particular study were focused toward improvement of public participation in the EIA process in Thailand. The results were presented to the Office of Environmental Policy and Planning (OEPP).

ผลกระทบต่อสังคม::

เกิดความรู้ความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และสามารถนำเสนอแนวทางส่งเสนริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรายงาน EIA ของประเทศไทย โดยมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศพัฒนาแล้ว

ระยะเวลาดำเนินงาน::

15 กันยายน 2537 - 14 กันยายน 2539

ผู้สนับสนุนโครงการ::

IDRC

 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ