ผลงาน   >>  ธรรมาภิบาล  >>  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด

   

  โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนและผังเมืองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ในปัจจุบันได้แก่ (1) แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 (2) แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 และ (3) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แก้ไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 (ผังเมืองรวมมาบตาพุด) รวมทั้งการสื่อสารไปยังสาธารณะในเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งหวังจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่มาบตาพุดอย่างยั่งยืนในอนาคต

การประเมินครั้งนี้ใช้ชุดตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (The Access Initiative, TAI) ซึ่งเคยใช้ประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมระดับประเทศไทยมาแล้วเมื่อปี 2544 2548 และ 2549

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ดร.สมฤดี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คณะกรรมการสี่ฝ่าย) และเป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง,อนุกรรมการผังเมือง, และกรรมการประสานงานองค์กรอิสระ
  2. ผู้แทนจาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหามลพิษ เช่น คณะทำงานวางผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับใหม่, คณะกรรมการวางแผนลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด , คณะทำงานวางแผนลดและขจัดมลพิษของเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง
  3. พัฒนาโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการผังเมืองเพื่อสร้างสุขภาวะ และได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

ระยะเวลาดำเนินงาน::

สิงหาคม 2550 - มีนาคม 2552

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กองทุนบริการสังคม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง

ผู้จัดการโครงการ::

คุณวรากร น้อยพันธ์

 
 
 
 
 

www.tei.or.th/maptaphut
<รายละเอียดเพิ่มเติม>
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

  1. แผ่นพับแนะนำโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด
  2. เอกสาร “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด จากปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เผยแพร่ในสัมมนานำเสนอผลการศึกษา
  3. หนังสือ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด”
  4. หนังสือ “การผังเมืองไทยใส่ใจธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” เป็นผลผลิตจากเสวนาสร้างสรรค์ “การผังเมืองไทยใส่ใจ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้นำผลการศึกษาเรื่องผังเมืองรวมมาบตาพุดไปนำเสนอในเสวนาด้วย