ผลงาน   >>  ธรรมาภิบาล  >>  การจัดทำเอกสารเผยแพร่ในเรื่อง Thailand Green Economy

   

  โครงการการจัดทำเอกสารเผยแพร่ในเรื่อง Thailand Green Economy


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ให้สะท้อนถึงกรอบแนวคิดและทิศทางของประเทศไทยในการมุ่งพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักการ Green Economy
 2. เพื่อนำเสนอบทเรียนหรือตัวอย่างของประเทศไทยที่สอดคล้องกับหลักการ Green Economy ที่ประสบความสำเร็จ
 3. เพื่อจัดทำเอกสารหรือสื่อเผยแพร่ที่มีเนื้อหาสาระ เข้าใจง่าย รูปเล่มหรือการนำเสนอที่ดึงดูดความสนใจ และมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสังคม::

สำหรับสังคมไทย

 1. เสริมสร้างความตระหนักและตื่นตัวในแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 2. สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ (sense of ownership) เอกสารเผยแพร่ของประเทศในเวทีนานาชาติ
 3. เสริมสร้างความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศอันเป็นผลของที่ประชุม Rio+20 อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรคสาม
 4. เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับผลการดำเนินการของประเทศไทยตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
 5. เกิดการมีส่วนร่วม ในการสร้างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ ทิศทาง commitment ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว สำหรับผู้วางแผนและนโยบายของไทย
 6. มีข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ประกอบการตัดสินใจและกำหนดจุดยืนเชิงนโยบายของประเทศและท้องถิ่น สำหรับประชาคมโลก
 7. มีความเข้าใจต่อจุดยืนและบทบาทของประเทศไทย ในภูมิภาค และเวทีโลก เพื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง

ผู้จัดการโครงการ::

คุณวรวรรณ  ชายไพฑูรย์

 
 
ประชาสัมพันธ์


:: เอกสารประกอบ
การประชุมโต๊ะกลม: เศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 1 - 3 และวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2555

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 1. เอกสารเผยแพร่ที่จัดทำเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 2. รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ที่บันทึกลงใน CD ในรูป Microsoft Word และ PDF ไฟล์ จำนวน 10 ชุด (สิ่งพิมพ์และข้อมูลเป็นลิขสิทธิ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)