ผลงาน   >>  ธรรมาภิบาล  >>  พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการผังเมืองเพื่อสร้างสุขภาวะ  
>>  ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ.... (ฉบับทางเลือก)  
>>  เอกสารเวทีสื่อสารสาธารณะ “ผังเมืองไทย: ตอบโจทย์ภัยพิบัติ ธรรมาภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน”
   

 

โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการผังเมืองเพื่อสร้างสุขภาวะ

ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ.... (ฉบับทางเลือก)กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

เอกสารเวทีสื่อสารสาธารณะ “ผังเมืองไทย:
ตอบโจทย์ภัยพิบัติ ธรรมาภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ในการจัดเวทีสื่อสารสาธารณะ “ผังเมืองไทย: ตอบโจทย์ภัยพิบัติ ธรรมาภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะในเรื่องปัญหาสถานการณ์ผังเมือง และ ร่าง พรบ. การผังเมือง ฉบับทางเลือก ในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 180 คน จากทุกภาคส่วน (สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมเวที)

เอกสารประกอบการจัดเวที

  ปก
  กำหนดการ
  เอกสารการจัดเวที
ลำดับเอกสาร เรื่อง
1 ผังเมืองไทย: ตอบโจทย์ภัยพิบัติ ธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 จากวิกฤตมาบตาพุด ปากบารา ถึงน้ำท่วม.... ถึงเวลาทบทวนกฎหมายผังเมืองไทย
3 กลไกการให้สิทธิชุมชนจัดการตนเองภายใต้กฎหมายผังเมืองปัจจุบัน
4 กฎหมายผังเมืองที่สังคมไทยต้องการ
5 ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. .... (ฉบับทางเลือก) ข้อเสนอสู่ทางออก
6 ตารางเปรียบเทียบ 1) พรบ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
2) ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. .... ฉบับกรมโยธาฯ
3) ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. .... (ฉบับทางเลือก)
7 พรบ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
8 ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. .... (ฉบับกรมโยธาธิการและผังเมือง)
9 กรณีผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี
10 กรณีผังเมืองรวมมาบตาพุด ผังเมืองรวมจังหวัดในภาคตะวันออก และภาคกลาง
11 กรณีผังเมืองรวมเมืองยะลา
12 กรณีผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามกับการป้องกันน้ำท่วม

 

สอบถามข้อมูล/แสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ... (ฉบับทางเลือก) โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการผังเมืองเพื่อสร้างสุขภาวะ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เลขที่ 16/151 เมืองทองธานี ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 501, 505 โทรสาร 02-504-4826-8 อีเมล planninglaw@tei.or.th ท่านสามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ www.tei.or.th/planninglaw และ www.ppvoice.org
 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ