ผลงาน   >>  ธรรมาภิบาล  >>  พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการผังเมืองเพื่อสร้างสุขภาวะ  
>>  ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ.... (ฉบับทางเลือก)
   

 

โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการผังเมืองเพื่อสร้างสุขภาวะ

ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ.... (ฉบับทางเลือก)กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

 1. รู้จักโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการผังเมืองเพื่อสร้างสุขภาวะ
  (ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. .... (ฉบับทางเลือก) )


 2. การประชุมระดม / รับฟังความคิดเห็น ต่อ ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. .... (ฉบับทางเลือก)
  5 ภูมิภาค

  2.1  ครั้งที่  1 ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  11 มิ.ย. 2553  
  2.2  ครั้งที่  2  ภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี  16 มิ.ย. 2553
  2.3  ครั้งที่  3  ภาคกลาง  ณ กรุงเทพมหานคร 18 มิ.ย. 2553
  2.4  ครั้งที่  4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น 23 มิ.ย. 2553
  2.5  ครั้งที่  5  ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2553
  2.6  สรุปผลการระดม/รับฟังความคิดเห็นรวม  5 ภูมิภาค

 3. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อ ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. .... (ฉบับทางเลือก) ครั้งที่  6  
  วันพุธที่ 28  กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร  
  (ขอเชิญร่วมประชุม)

  3.1  การจัดประชุมและ (ร่าง) กำหนดการ
  3.2  ใบตอบรับ
  3.3  แผนที่

 4. ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. ....(ฉบับทางเลือก)

  ***เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 28 ก.ค. 53***

  4.1 สรุปหลักการและสาระสำคัญ ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ....(ฉบับทางเลือก)

  4.2 รายละเอียด ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ....(ฉบับทางเลือก)

  ทาง   www.tei.or.th/planninglaw  และ www.ppvoice.org

 5. เอกสารเวทีสื่อสารสาธารณะ “ผังเมืองไทย: ตอบโจทย์ภัยพิบัติ ธรรมาภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน”
  :19 ธันวาคม 2554

6.   แสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. .... (ฉบับทางเลือก)

6.1.   ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. ....(ฉบับทางเลือก) 23 ธ.ค. 2554

6.2.   presentation ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. ....(ฉบับทางเลือก) 23 ธ.ค. 2554

ส่งความคิดเห็นมาได้ที่:

ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง
โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการผังเมืองเพื่อสร้างสุขภาวะ ระยะที่ 2
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 501
โทรสาร 02-504-4826-8
อีเมล planninglaw@tei.or.th
เว็บไซต์ www.tei.or.th/planninglaw

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ