ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>   เติมสีเขียวให้เมืองอยู่เย็น...คนเป็นสุข

   

  โครงการเติมสีเขียวให้เมืองอยู่เย็น...คนเป็นสุข

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

 • จากผลจากการดำเนินโครงการกรุงเทพฯ…เมืองสีเขียว CIDA จึงได้สนับสนุนการดำเนินโครงการในระยะที่ 2
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในท้องถิ่น ในการร่วมกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมโดยเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชนของตนเอง
 • มีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่
  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์และคุณค่าของต้นไม้ในเมือง
  2. ผลักดันให้ชุมชนรวมกลุ่มกัน และจัดตั้งเป็น “คณะทำงาน” หรือ “ประชาสังคม” เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
  3. สนับสนุนให้คณะทำงานที่ตั้งขึ้น สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยเน้นการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคีอื่นๆ แบบกัลยาณมิตร
  4. เผยแพร่แนวทางและผลการดำเนินงานหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความตระหนักแก่ชุมชนอื่นๆ ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • ชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 มีดังนี้
  1. ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสามัคคีพัฒนา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ และชุมชนพูนบำเพ็ญ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
  2. ชุมชนนอกเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ชุมชนคุ้งเขาเขียว ในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ผลกระทบต่อสังคม::

 1. องค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น อาทิ กรุงเทพมหานคร เทศบาล อบต. หันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อการพัฒนาเมือง ในลักษณะของกลุ่มทำงาน หรือ ประชาสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลหน้าพระลาน ซึ่งได้ให้การสนับสนุนทั้งบุคลากรและงบประมาณ
 2. หลาย อปถ. ได้ให้ความสนใจและอยากดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้ อาทิ อบต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี โดยได้สอบถามและแสดงเจตน์จำนงที่จะสนับสนุนหากประชาชนในพื้นที่สามารถรวมตัวกันดำเนินการในกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้ได้

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2544 - 2545

ผู้สนับสนุนโครงการ::

CIDA / ICSC

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา