ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  ประเมินผลผังและการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

 

โครงการประเมินผลผังและการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) จังหวัดนครศรีธรรมราช


กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

หลังจากที่การบังคับใช้ผังเมืองรวมในระยะ 5 ปีมได้หมดอายุลง จึงได้มีการประเมินผลผัง และวางผังเมืองฉบับปรับรุงครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. จัดทำร่างกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมตาม มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร บทบาทของพื้นที่ ศักยภาพข้อจำกัด และปัญหาของพื้นที่ ตลอดจนความต้องการของประชาชน
  2. จัดทำแผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองไว้อย่างยั่งยืน
  3. จัดทำผังกลยุทธ์ สำหรับใช้เป็นผังแม่บทในการปรับปรุงพื้นที่วางผังในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในอนาคต
  4. เป็นข้อมูลในการจัดทำกรอบงบประมาณ แผนการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน

ผลกระทบต่อสังคม::

ได้นโยบาย ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกำหนด/มาตรการในการจัดระเบียบการใช้ทีดินแต่ละเขตย่าน เพื่อเป็นหลักประกันต่อการสร้างอนาคตเมืองที่ยั่งยืน เศรษฐกิจและการค้าบริการมีความสะดวกคล่องตัว เมืองที่เป็นศูนย์ให้บริการการศึกษาระดับอนุภาค เกิดระบบการใช้ที่ดิน การปลูกสร้างอาคาร การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สะดวกคล่องตัว และเกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการประหยัดทรัพยากร พลังงาน และสร้างหลักประกันในสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตอันดีของชุมชนทั้งจากอุตสาหกรรมสีเขียวที่ก่อมลพิษน้อย และการจัดการหรือป้องกันพิบัติภัยน้ำท่วม และการลดภาวะโลกร้อนที่กำลังคุกคาม ในโครงการนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมกำหนดอนาคตเมืองของประชาชนและภาคีทุกผ่านส่วน รวมถึงมีการใช้ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการควบคุมอาคารและการใช้ที่ดิน โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกายภาพเมืองที่น่าอยู่ว่าจะต้องเป็นเมืองที่ลดโลกร้อนแบบ “เมืองในสวน” ที่แวดล้อมด้วยย่านอยู่อาศัยชั้นดี และการอนุรักษ์พื้นที่ภูเขาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การมีระบบการสัญจรทางเลือก เช่น ทางจักรยาน และ “ทางเชื่อมเขียว” ของไม้ยืนต้นแบบยั่งยืนสองข้างทาง รวมถึงการมีระบบ “แก้มลิง” ของเมืองเพื่อการหน่วงน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง และการออกแบบเบื้องต้นด้านการพัฒนา “โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว” (Green Infrastructure) ให้กับเมือง

ระยะเวลาดำเนินงาน::

22 ธันวาคม 2551 – 14 มิถุนายน 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสำราญ  มีสมจิตร

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา