ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  ประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558

   

 

โครงการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558


กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

โครงการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสียและก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและสูญเสียสมดุลในการที่จะค้ำจุนการดำรงชีวิต รวมถึงการสนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชนในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล รวมถึงเพื่อให้เทศบาลใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนนโยบาย แนวทาง มาตรการการดำเนินงานเทศบาล และการพัฒนาเทศบาลไปสู่การเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ผลกระทบต่อสังคม

  1. มีกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ และเทศบาลสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
  2. ผลงานเทศบาลที่ได้รับรางวัลสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเทศบาลอื่นๆ รวมถึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้แก่เทศบาลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  3. เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาเมืองด้านสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานเรื่องเมืองน่าอยู่และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมลงสู่ท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินงาน

ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558

ผู้สนับสนุนโครงการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการโครงการ

คุณเบญจมาส โชติทอง

ผู้จัดการโครงการ

คุณกมลรัตน์ โพธิ

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประกาศผลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 2558

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. คู่มือประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558
  2. แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (.doc  / .pdf)
  3. นำเสนอประชุมชี้แจ้งการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558
  4. คู่มือชี้แจงรายละเอียดการจัดทำเอกสารการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558
 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา