ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552

   

  โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552

กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

การดำเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องเสริมสร้างกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนรวมทั้งขยายแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล  เสริมสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้สามารถใช้วัดผลการดำเนินงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ โดยโครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจำปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดัน หลักการ “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” สู่เทศบาลทุกระดับ รวมทั้ง พัฒนากลไกในการติดตามตรวจวัดและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล เพื่อให้เกิดการนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. กรอบแนวคิดและเกณฑ์การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนสามารถนำไปแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างครอบคลุมทุกองค์ประกอบของเมืองน่าอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. เทศบาลมีความตื่นตัวต่อการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีจำนวนเทศบาลที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประเมินผลเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา
  3. มีผลงานการพัฒนาเทศบาลไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืนมาเป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practices) แก่เทศบาลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถรวบรวมกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดี และรวบรวมในเอกสารเผยแพร่ได้ถึง 52 กรณีศึกษา
  4. เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในรูปแบบคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานเรื่องเมืองน่าอยู่ลงสู่ท้องถิ่น
  5. เทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจำปี 2552 สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เทศบาลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มิถุนายน 2552 - ธันวาคม 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณธารี  กาเมือง

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

รายงานฉบับสมบูรณ์ เอกสาร 1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา