ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2555

   

  โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2555

กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน นำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนปฏิบัติการ 21 มาสู่การปฏิบัติ โดยการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จึงเป็นช่องทางในการนำแนวคิดและหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงสู่การดำเนินงานในระดับเทศบาล ขณะเดียวกันยังเป็นการ “ค้นหาตัวอย่างที่ดี” โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เทศบาลตื่นตัวในการพัฒนาสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกมิติ และขยายแนวคิดให้เกิดความต่อเนื่อง

ผลกระทบต่อสังคม

  1. มีกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ที่ชัดเจน เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ และเทศบาลสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
  2. ผลงานเทศบาลที่ได้รับรางวัลสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเทศบาลอื่นๆ รวมถึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้แก่เทศบาลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  3. เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในรูปแบบคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานเรื่องเมืองน่าอยู่ลงสู่ท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินงาน

กันยายน 2555 – กรกฎาคม 2556

ผู้สนับสนุนโครงการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการโครงการ

ดร.ขวัญฤดี โชตชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ

คุณเบญจมาส โชติทอง

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา