ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>   การส่งเสริมการใช้ระบบการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับเทศบาล

   

  โครงการการส่งเสริมการใช้ระบบการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับเทศบาล

กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพแก่เทศบาล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองแกลง และเทศบาลแหลมฉบัง โดยบูรณาการเข้าเป็นระบบการปฏิบัติงานปกติของเทศบาลอย่างถาวร และพัฒนารูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ไปสู่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ โดยโครงการจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดทำระบบการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 และการจัดทำโครงการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในพื้นที่ จากนั้นเทศบาลจะทำโครงการดังกล่าว และปฏิบัติด้วยงบประมาณปกติของเทศบาล โดยโครงการฯจะสนับสนุนการให้การปรึกษา และนิเทศงานเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่า โครงการ และระบบที่กำหนดไว้ ดำเนินไปตามแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001 อย่างแท้จริง

ผลกระทบต่อสังคม::

เป็นโครงการนำร่องที่ช่วยให้เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ไปใช้ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และใช้ในการขยายผลต่อไปในอนาคต 

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2544 - 2545 , 12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา