ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  Agenda 21: Toward Sustainable Human Settlements in Thailand

   

 

Agenda 21: Toward Sustainable Human Settlements in Thailand


กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

Human settlement development was a very crucial issue and had been recognized and committed to in Agenda 21. The Office of Environmental Policy and Planning (OEPP) saw the importance of the role of human settlements in pursuing sustainable development and commissioned TEI to undertook this study which had three main objectives as follows:

  1. To review the situation of sustainable human settlements in Thailand.
  2. To review the work that had been undertaken pertaining to the human settlement issues as outlined in Agenda 21.

To identify and prioritize areas of human settlement development that Thai government agencies should undertake in order to fulfil the government's commitment to Agenda 21.

ผลกระทบต่อสังคม::

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการศึกษาไปใช้ในการบูรณาการงานของตนเองให้สอดคล้องกับเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างยั่งยืน เช่น การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

25 สิงหาคม 2540 - 24 กรกฎาคม 2541; 11 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

OEPP

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา