ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  การพัฒนาประชาคมเมืองเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่

   

 

การพัฒนาประชาคมเมืองเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่


กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

เป็นโครงการที่สานแนวคิดเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามแนวนโยบายของกทม. (สมัย ผู้ว่าฯ พิจิตร รัตตกุล) ซึ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานพัฒนากรุงเทพมหานคร และให้ความสำคัญในเรื่อง “ความเป็นชุมชน” หรือ “ประชาคม” โดยทำการศึกษาใน 5 เขต คือ พระนคร, ธนบุรี, ปทุมวัน, ราษฎร์บูรณะ และมีนบุรี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประมวลและวิเคราะห์วิจัยสถานการณ์ รูปแบบและทิศทางในอนาคตของกระบวนการพัฒนาประชาคมเมืองใน กทม.
  2. เพื่อวิเคราะห์วิจัยและประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ กระบวนการ และกลไกสนับสนุนประชาคมเมือง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และสิ่งแวดล้อมของตน ภายใต้กลไกและโครงสร้างการบริหารงานของ กทม. และ
  3. เพื่อร่วมพัฒนารูปแบบและกลไกสนับสนุนประชาคมเมืองที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ได้จริง

ผลกระทบต่อสังคม::

มีการจัดทำรายงานผลการศึกษา 3 ฉบับ ได้แก่ รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ รวมทั้งคู่มือประชาชน วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางการสร้างประชาคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2540 - 2541

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา