ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  ประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมและปัญหาต่างๆ ของชุมชนในเทศบาลนครพิษณุโลก

   

  โครงการประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมและปัญหาต่างๆ ของชุมชนในเทศบาลนครพิษณุโลก

กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

มีพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดพิษณุโลก เขตศึกษาคือ ชุมชนพันปี, ชุมชนสระสองพี่น้อง และชุมชนดีอินทร์พัฒนา (ศรีธรรมไตรปิฎก)

เป็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมชุมชน และลดปัญหาความยากจน โดยธนาคารโลกได้ให้ความช่วยเหลือประเทศไทย ใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก ASEM Trust Fund โครงการนี้ใช้รูปแบบการศึกษาโดยวิธีประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเร่งด่วน (Rapid Urban Environmental Assessment) เพื่อเป็นแนวทางนำร่องในการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ใช้เวลาสั้นๆ เน้นการให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของแผนปฏิบัติการ 21

วัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเศรษฐกิจถดถอยกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และเศรษฐกิจของประชาชน
  2. วิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาที่เกี่ยวข้อง และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในแต่ละชุมชน
  3. เสนอโครงการ และแผนงานกิจกรรมนำร่องในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ชาวบ้านในพื้นที่ศึกษาได้รับความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจจากคณะศึกษา
  2. มีการกระตุ้นให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มรายได้เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน ทำให้เกิดการรวมตัวกันคิดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตน เช่น ชุมชนสระสองพี่น้องได้ร่วมกันคิดโครงการสหกรณ์ร้านค้า โดยได้รับการจุดประกายความคิดจากคณะศึกษา และมีการร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และชุมชนพันปี มีการรวมตัวกันตั้งกลุ่มผู้ปลูกชะอม โดยหวังผลว่าจะได้มีอำนาจต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้มากขึ้น

นอกจากนี้ รายงานผลการศึกษาฉบับนี้ยังได้เสนอยุทธวิธีสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแก่หน่วยงานให้ทุนสนับสนุน The World Bank และเทศบาลนครพิษณุโลกด้วย (รายละเอียดโปรดดูจากรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ห้องสมุดสถาบันฯ)

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มิถุนายน - สิงหาคม 2542

ผู้สนับสนุนโครงการ::

The World Bank

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา