ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  ส่งเสริมศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลเมืองภูเก็ต

   

  โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลเมืองภูเก็ต

กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเทศบาลเมืองภูเก็ต ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในพื้นที่เทศบาลเมืองภูเก็ต โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีต่างๆ ในการกระบวนการจัดทำนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองภูเก็ต การพัฒนาประเทศและสังคมโลก สนับสนุนการกระบวนการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีส่วนร่วม พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ

ในกระบวนการทำงาน ได้เน้นไปที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในเทศบาลและภาคีต่างๆ นอกเทศบาล โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเทศบาล และจัดให้มีคณะทำงานโครงการ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายของเทศบาล

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในกระบวนการจัดทำนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมของเมือง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองภูเก็ต ซึ่งมีภาคีต่างๆ ของเมืองภูเก็ตเข้าร่วม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายของเทศบาล
  2. แผนงานและโครงการซึ่งผ่านกระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม ได้ถูกบรรจุเป็นแผนพัฒนาเทศบาลเมืองภูเก็ตในปีต่อๆ มา
  3. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านสื่อท้องถิ่นและสื่อขององค์กร UMP-Asia
  4. มีการนำเสนอผลงานโครงการในงานสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ  

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2541 - 2542

ผู้สนับสนุนโครงการ::

UMP/UNDP

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา