ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  การวางแผนกลยุทธ์พัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สอดคล้องกับระบบข้อมูลกระทรวงมหาดไทย

   

 

การวางแผนกลยุทธ์พัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สอดคล้องกับระบบข้อมูลกระทรวงมหาดไทย


กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

  1. ให้มีการศึกษาพัฒนาระบบ GIS ที่สอดคล้องกับระบบข้อมูลตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่มีโครงสร้างและการประยุกต์ใช้ที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีระบบการบริหารข้อมูล GIS ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้ เช่น ข้อมูล กชช. 2ค จปฐ และอื่นๆ เพื่อความประหยัด ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล สามารถปรับแก้ และประมวลผลข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
  2. ให้สามารถนำระบบ GIS มาพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้ประกอบการกำหนดนโยบาย การวางแผน การบริหารงานและการตัดสินใจในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ - ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ระบบการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อเสนอโครงสร้างข้อมูล GIS ที่สอดคล้องกับระบบการบริหารข้อมูลตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด แผนกลยุทธ์พัฒนารูปแบบระบบ GIS เป็นต้น

ผลกระทบต่อสังคม::

การติดตามประเมินผลที่เป็นระบบตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ซึ่งครอบคลุมด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหาร ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และด้านการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพัฒนากลไกการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์พัฒนา GIS  

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2537; 11 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา