ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  ศึกษาการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาใช้กับเทศบาลนครลำปาง

   

  โครงการศึกษาการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาใช้กับเทศบาลนครลำปาง

กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

นำ GIS มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การวางแผน และการวิเคราะห์นโยบาย ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาล เช่น การให้บริการด้านสาธารณูปการ การจัดเก็บค่าบริการต่างๆ เช่น การเก็บขยะ เป็นต้น การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของเทศบาล โดยเฉพาะภาษีโรงเรือนและที่ดิน ทั้งนี้เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับเทศบาล จะเป็นเทคโนโลยีที่มีโครงสร้างและการประยุกต์ใช้ที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของเทศบาลการเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล การช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆในเทศบาล

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. มีโครงสร้างและการประยุกต์ใช้ GIS ในเทศบาลฯ ที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน การเพิ่มรายได้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม การตัดสินใจด้านการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของเทศบาล
  2. ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ได้รับการปรับปรุง นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในงานการจัดเก็บภาษี การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและการตีราคาที่ดิน
  3. ฐานข้อมูลแปลงที่ดิน (GIS Database) ที่ประกอบด้วยชั้นข้อมูล (Data Layer) เชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยายชนิดต่างๆ ที่ทันสมัย (Update) เป็นประโยชน์และนำมาใช้ร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานในเทศบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2542; 12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

เทศบาลนครลำปาง

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา