ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  การศึกษาการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาใช้กับเทศบาล

   

 

การศึกษาการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาใช้กับเทศบาล


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

นำ GIS มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การวางแผน และการวิเคราะห์นโยบาย ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาล (นครราชสีมา) เช่น การให้บริการด้านสาธารณูปการ การจัดเก็บค่าบริการต่างๆ เช่น การเก็บขยะ ทั้งนี้ เทคโนโลยี ที่นำมาใช้กับเทศบาล จะเป็นเทคโนโลยีที่มีโครงสร้างและการประยุกต์ใช้ที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของเทศบาลการเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล การช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆในเทศบาล

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม (โดยเฉพาะภาษีโรงเรือนและที่ดิน) การกำหนดและประเมินภาษีและค่าธรรมเนียม และการจัดทำแผนที่ภาษีในเทศบาลตัวอย่างโดยใช้เทคโนโลยี GIS

ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ ติดตั้งฐานข้อมูลระบบงานและชุดโปรแกรมประยุกต์ GIS ที่เทศบาลนครราชสีมา ฐานข้อมูลแปลงที่ดิน (Cadastral Database) ในรูปแบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบ เป็นต้น

ผลกระทบต่อสังคม::

  • GIS ในเทศบาลที่มีโครงสร้างและการประยุกต์ใช้ที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน การเพิ่มรายได้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม การตัดสินใจด้านการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของเทศบาล
  • ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ได้รับการปรับปรุง นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในงานการจัดเก็บภาษี การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและการตีราคาที่ดิน
  • ข้อมูลเชิงพื้นที่ชนิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น ข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร โรงเรือน บ้าน ทางรถวิ่ง เส้นถนน ระบบสาธารณูปการต่างๆ ซึ่งนำมาใช้ร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานในเทศบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2540; 5 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมการปกครอง

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา