ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่
   

 

กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนเมืองทำให้สถาบันผลักดันการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร ภายใต้แนวคิด “เมืองน่าอยู่” เพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินงาน คือ การเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันให้ชุมชนและภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด มีวาระและดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม Local Agenda 21 จากเวทีการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับนโยบายกระจายอำนาจการปกครองของประเทศ

ในระยะเริ่มแรก ในปี 2538-2546 สถาบันมีบทบาทในการพัฒนาแผนแม่บท ยุทธศาสตร์และต้นแบบของการวางแผนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานระดับนโยบาย พร้อมๆ กับการปฏิบัติงานภาคสนามในการพัฒนาขีดความสามารถให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมมือกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองในหลายท้องที่ของประเทศ เช่น ภูเก็ต สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช รวมทั้งการผลักดันเรื่องการพัฒนาและจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง จนในช่วงปี 2546-2547 สถาบันได้มีบทบาทในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเชิงประจักษ์สำหรับการประเมินผลการพัฒนาเมืองน่าอยู่ของกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ และได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ เมืองน่าอยู่ สำหรับประเทศไทยในปี 2547 และ 2552 โดยได้ร่วมกันกำหนดองค์ประกอบของเมืองน่าอยู่ไว้ 5 ประการคือ การเรียนรู้และพัฒนาภายในองค์กรเทศบาล การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาสภาพทางกายภาพของเมือง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเมือง และการมีสังคมที่น่าอยู่และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมกับพัฒนาตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบเพื่อนำไปใช้ประเมินผลงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ มีเทศบาลระดับตำบล ระดับเมืองและระดับนครทั่วประเทศที่ดำเนินงานบรรลุเกณฑ์และตัวชี้วัด ได้รับการรับรองเป็นเมืองน่าอยู่ จำนวน 24 แห่งในปี 2547 และ 53 แห่งในปี 2552 โดยเทศบาลบางแห่งมีผลงานโดดเด่นจนได้รับการยอมรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้กับผู้สนใจทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ

การร่วมดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทำให้ปัจจุบันสถาบันสามารถต่อยอดงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อพัฒนางานเฉพาะเรื่องในเชิงลึก อาทิ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง และเพื่อจัดการปัญหาที่เป็นประเด็นรากฐานของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง อาทิ โครงการผังเมืองรวมชุมชนเพื่อกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการแบ่งพื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นต้น

 
 
ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

อ่านได้ที่ : www.ebooktei.org

 1. 1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี ปี 2552
 2. 1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี ปี 2550
 3. ถอดรหัสเมืองน่าอยู่
 4. คู่มือการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน
 5. คำศัพท์น่ารู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 6. ยุทธศาสตร์การรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองเชียงราย
 7. ยุทธศาสตร์การรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่
 8. การประเมินความเปราะบางของเมืองภูเก็ตต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 9. การประเมินความเปราะบางของเมืองอุดรธานีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 10. การสร้างวิวัยทัศน์ร่วมในการวางแผนพัฒนาเมืองอุดรธานีที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 11. ทำไมต้องมีผังชุมชน
 12. เอกสารประกอบเวทีเสวนา...“การจัดการศึกษา...เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”
 13. ฝรั่งมองไทย การออกแบบเมือง กรณีเมืองทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช
 14. เอกสารโครงการรางวัลเมือง/ชุมชนสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าในเมือง/ชุมชนของประเทศ
 15. โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวชุมชน (รายงานฉบับสมบูรณ์)
 16. โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเชียวชุมชม (บทสรุปผู้บริหาร)
 17. support and Capacity Enhancement in Community Green Areas Development Project.[Executive Summary]
 18. เอกสารประกอบเวทีเสวนา “การจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2552
 19. คู่มือวิทยากรกระบวนการ การบริหารยุทธศาสตร์แบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จากนโยบายและหลักการสู่การปฏิบัติ
 20. ชุมชนก้าวใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน เรื่องเล่าแห่งความหวัง 10 ตัวอย่างที่ดีด้านการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนจากเทศบาลไทย
 21. การผังเมืองไทย ต้องใส่ใจธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา