ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  สำรวจศึกษาเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าลำปาง

   

  โครงการสำรวจศึกษาเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าลำปาง

กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

พื้นที่ศึกษาโครงการ บริเวณเขตเมืองเก่า 3 รุ่นของนครลำปางในเนื้อที่ ซึ่งมีองค์ประกอบของเมืองเก่าที่เชื่อมโยงกับหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีมานานกว่าพันปี อาทิ กำแพงเมือง คูเมือง ประตูเมือง โบราณสถานและศาสนสถานที่สำคัญ แต่การพัฒนาเมืองตามกาลเวลาของระบบเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบและมีส่วนทำลายสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง

วัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบเมืองเก่า โดยแสดงให้เห็นคุณค่าความสำคัญที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
  2. เสนอแนวทางการพัฒนา ในรูปของกระบวนการทำแผนที่สามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ
  3. เสนอแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพ แวดล้อมเมืองเก่าลำปาง โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการท้องถิ่น เทศบาล มีบทบาทเป็นผู้นำการพัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ
  4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่ม องค์กร หันมาสนใจและให้ความร่วมมือในการช่วยกันรักษาคุณค่าความเป็นเมืองเก่า

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. นำผลการศึกษาไปจัดทำเป็นแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 และเมื่อประกาศใช้แผนในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้จังหวัดที่รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
  2. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถนำแผนงานและโครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อม มาตราการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ ควบคุม กำกับดูแล ที่เสนอไว้ในรายงาผลการศึกษาโครงการฯ ไปปฏิบัติและปรับใช้ในแผนแม่บท เพื่อกำหนดเป็นแผนงานและโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2541 - 2542

ผู้สนับสนุนโครงการ::

SCONTE/OEPP

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา