ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  Policy Recommendations for Urban Environmental Strategy for the Eighth National Plan (1997-2001)

   

 

Policy Recommendations for Urban Environmental Strategy for the Eighth National Plan (1997-2001)


กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ดำเนินการร่วมกับกรมศิลปากร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเป้าหมายในการจัดตั้งกองทุนรักษ์อยุธยา เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่เป็นมรดกโลกให้อยู่ในสภาพดี จึงได้มีการดำเนินงานใน 2 แนวทางหลัก คือสนับสนุนการจัดทำแผนอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานที่สำคัญ และรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติ อาทิเช่น กิจกรรมโบราณคดีสัญจร “ตามรอยอยุธยา..ค้นหาประวัติศาสตร์” การสัมมนาทางวิชาการประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นต้น

ผลกระทบต่อสังคม::

ผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำแนวทางและกลยุทธ์ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเสนอในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) 

ระยะเวลาดำเนินงาน::

18 กรกฎาคม 2538 - 17 กุมภาพันธ์ 2539

ผู้สนับสนุนโครงการ::

DANCED

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา