ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  โครงการจัดทำผังชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศน์เมืองอย่างมีส่วนร่วม

   

  โครงการจัดทำผังชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศน์เมืองอย่างมีส่วนร่วม

กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

สร้างกระบวนการพัฒนาเมืองและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน โดยดำเนินงานวางผังชุมชนอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนบริเวณรอบนอก 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าแพใต้และชุมชนเขาปรีดี และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ และจัดภูมิทัศน์เมืองอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนทุ่งสงนาบอน ชุมชนบ้านพักรถไฟ และชุมชนตลาดสด ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นย่านศูนย์กลางการค้าและการบริการของเมือง และพื้นที่ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง

ผลกระทบต่อสังคม::

  • ชุมชนและเมืองมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใช้ผังเป็นเครื่องมือ นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่สาธารณะของชุมชน
  • ขยายการทำงานอย่างมีส่วนร่วมออกไปสู่ชุมชนอื่นๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน กับผู้ใหญ่ รวมถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน วัด และโรงเรียน
  • เกิดการพัฒนาพื้นที่คลองท่าแพ ซึ่งกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของเมืองและชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน::

พฤษภาคม 2552 – พฤษภาคม 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณเบญจมาส โชติทอง

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

  1. รายงานฉบับสมบูรณ์
  2. สรุปย่อการดำเนินงานโครงการการจัดทำผังชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศน์เมืองอย่างมีส่วนร่วม
  3. การจัดทำผังชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีชุมชนเขาปรีดี
  4. การจัดทำผังชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีชุมชนท่าแพใต้
  5. บอร์ดนิทรรศการ “การจัดทำผังชุมชน”
  6. บทความ - ผังชุมชนกับการพัฒนาเมืองทุ่งสง

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา