ผลงาน   >>  เมืองน่าอยู่  >>  ประวัติศาสตร์และผังอนุรักษ์เมืองทุ่งสง

   

 

โครงการประวัติศาสตร์และผังอนุรักษ์เมืองทุ่งสง

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มเมืองน่าอยู่ และ กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)


กำลังดำเนินการ

 

ผลงานปี พ.ศ. 2560

ผลงานปี พ.ศ. 2559

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2557

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2542

ผลงานปี พ.ศ. 2541

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ศึกษา รวบรวม ค้นคว้า และจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งวางผังอนุรักษ์และจัดทำแนวทางและแผนกลยุทธ์ในการแปลงสู่การปฏิบัติ

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบูรณะฟื้นฟูเมืองมากขึ้น
  2. ได้รูปแบบแนวทางไปนำเสนอกับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อการบูรณะฟื้นฟูอาคารเก่าเชิงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ชุมชน (บ.ยิบอินซอย จก.)
  3. เทศบาลได้ต่อยอดโครงการด้วยการจัดทำโครงการศึกษาออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล และการออกแบบปรับปรุงอาคารแบงก์สยามกัมมาจลเพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองทุ่งสง  
  4. ได้เครือข่ายชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 8 แห่ง ในการสร้างความตระหนัก และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองแบบให้ความสำคัญต่อมิติเชิงประวัติศาสตร์
  5. อยู่ในขั้นการเสนอทำโครงการประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสงระยะที่ 2 ที่ครอบคลุมแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญมากขึ้น และมุ่งสร้างขีดความสามารถให้แก่ชุมชนด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบางประเด็น
  6. มุ่งให้เกิดการร่วมเป็นเจ้าของงาน เช่น การบูรณาการงบลงขันของ 8 อปท. และการสร้างแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เน้นการมีส่วนร่วมของ อปท.ทั้ง 8 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินงาน::

เริ่มสัญญาโครงการเมื่อ 2 เมษายน 2553 ระยะ 5 เดือน สิ้นสุดโครงการ เมื่อ 29 สิงหาคม 2553 ส่งมอบผลผลิตโครงการอย่างเป็นทางการแล้ว (อยู่ในระยะการตีพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์)

ผู้สนับสนุนโครงการ::

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสำราญ  มีสมจิตร

 
 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา