ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  การใช้หลักนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคม ในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและการจัดการพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณเกาะคอเขา จังหวัดพังงา
   

  โครงการการใช้หลักนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคม ในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและการจัดการพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณเกาะคอเขา จังหวัดพังงา

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและความมั่นคงของระบบนิเวศชุมชน ในตำบลเกาะคอเขา จังหวัดพังงา ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรชายฝั่งที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ จากภัยพิบัติสึนามิ ทำให้เกาะคอเขาได้รับความเสียหาย ทำให้มีผู้เสียชีวิต 75 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ 100 หลัง ผู้คนได้รับผลกระทบด้านอาชีพแทบทุกครอบครัว ป่าชายเลนได้รับความเสียหาย 200 ไร่ และยังมีทรัพยากรชายฝั่งอื่นๆ ได้ถูกทำลายไปด้วยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณทางตอนใต้และด้านตะวันออก

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในฟื้นฟูและจัดการระบบนิเวศชายฝั่งเกาะคอเขาได้รับการรวบรวมและเผยแพร่
  2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง ตามหลักนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มกราคม - ธันวาคม 2552

ผู้สนับสนุนโครงการ::

IUCN

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณเบญจมาส  โชติทอง

 

 

 

 
ข่าวสาร
 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
  1. รายงานฉบับสมบูรณ์
  2. เอกสารเผยแพร่ ความมั่นคงของระบบนิเวศและชุมชนเกาะคอเขา

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา