ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  พัฒนาพื้นที่แนวกันชนป่าแก่งกระจาน
   

  โครงการพัฒนาพื้นที่แนวกันชนป่าแก่งกระจาน

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เพื่อขยายผลการดำเนินงานในด้านการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการพื้นที่แนวกันชน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 48 หมู่บ้าน ใน 10 ตำบล 3 อำเภอ คือ อำเภอแก่งกระจาน, อำเภอหัวหิน และอำเภอท่ายาง 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และชุมชนต่างๆ โดยรอบ
  2. ประสานงานกับภาคีท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่แนวกันชน
  3. ปรับปรุงรายได้ และพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่แนวกันชนอย่างยั่งยืน

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นได้ทราบถึงการเข้ามาดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ และได้มีความร่วมมือกันทั้งในระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น
  2. ชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายฯ
  3. กิจกรรมด้านการปลูกป่า กิจกรรมด้านกองทุนหมุนเวียน และกิจกรรมอื่นๆ ยังเห็นผลไม่ชัดเจน เนื่องจากเพิ่งอยู่ในระยะแรกของดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2543 - 2546

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ITTO

 

 

 

 
ข่าวสาร
 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
  1. รายงานฉบับสมบูรณ์
  2. เอกสารเผยแพร่ ความมั่นคงของระบบนิเวศและชุมชนเกาะคอเขา

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา