ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   

 

โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เพื่อจัดระบบการจัดเก็บและเรียบค้นสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งระบบสารสนเทศเชิงเนื้อหา และระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ จัดตั้งศูนย์ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สามารถจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลที่มีห้วข้อหลากหลายจากแห่งข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการอื่นๆ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ผู้ใช้ระดับจังหวัด (กำแพงเพชร จังหวัดสุรินทร์)

ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ คู่มือการใช้งาน, ฐานข้อมูลระบบ GIS ในรูปแบบของ Arc/Info, พจนานุกรมข้อมูล, รายงานที่รวบรวมถึงวิธีการทำงาน ประสพการณ์ และข้อเสนอแนะสำหรับงานในอนาคต จากระบบข้อมูล GIS เป็น database ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. มีระบบจากการรวบรวมข้อมูล GIS เดียวกันทั่วประเทศ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีปัญหา รวมถึง ดำเนินการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ให้บริการข้อมูล GIS แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค แหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2536; 12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 
ข่าวสาร

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา