ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลวิชาการธรณีวิทยา
   

  โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลวิชาการธรณีวิทยา

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานข้อมูลวิชาการธรณีวิทยาภายในกองธรณีวิทยา เพื่อวิเคราะห์สถานภาพสำหรับจำแนกประเภทข้อมูล วางแผนและออกแบบระบบฐานข้อมูล วิชาการธรณีวิทยา

พัฒนาระบบรหัส สัญลักษณ์ และพจนานุกรมข้อมูล เพื่อใช้ในการทำฐานข้อมูลวิชาการธรณีวิทยา และพัฒนาโปรแกรมระบบนำเข้าข้อมูลวิชาการธรณีวิทยาอื่นๆ นำเข้าข้อมูลวิชาการธรณีวิทยาที่มีอยู่แล้วเชิงพื้นที่และส่วน Attribute Data อื่นๆ สู่ระบบข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล ที่เป็นมาตราฐานเดียวกัน เช่น เส้นชั้นความสูง ขอบเขตการปกครอง หมู่บ้าน ลำน้ำและแหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคม ป่าไม้ เป็นต้น เนื่องจาก ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้มีความสำคัอย่างยิ่งในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรณี หรือ การวางแผนการใช้ที่ดิน

ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ์ (ไทย/อังกฤษ) ระบบข้อมูลและข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน วิชาการธรณีวิทยา เป็นต้น

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. โครงสร้างฐานข้อมูลวิชาการธรณีวิทยาอื่นๆที่สำคัญ เช่น ข้อมูลศักยภาพหินคาร์บอเนต เป็นต้น เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาระบบข้อมูลต่อไปในอนาคต
  2. พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลธรณีวิทยา และ อบรมบุคลากรของกองธรณีวิทยา ด้านการใช้งานชุดโปรแกรมประยุกต์ระบบนำเข้าข้อมูล

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2540; 12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมทรัพยากรธรณี

 

 

 

 

 
ข่าวสาร

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา