ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนฟื้นฟูท้องถิ่นหลังประสบภัยสึนามิ
   

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนฟื้นฟูท้องถิ่นหลังประสบภัยสึนามิ

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โครงการมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนฟื้นฟูท้องถิ่นระยะยาว โดยตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วน อบรมเสริมความรู้และสร้างทักษะที่เกี่ยวข้อง ไปพร้อมๆ กับเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมเป็นที่ปรึกษาทำงานอย่างใกล้ชิดในที่สุดก็สามารถจัดทำแผนฟื้นฟูท้องถิ่นได้จนแล้วเสร็จ และสามารถนำไปบูรณาการร่วมกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ อปท. ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเอกสารเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้น

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. แผนฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้จากการมีส่วนร่วม
  3. กระบวนการวางแผนและดำเนินการโครงการนำร่องโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. กลุ่มเป้าหมายใน อปท. เกิดความรู้และทักษะในการจัดทำแผนฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม
  5. เครื่องมือในการวางแผนฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วมและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

กรกฎาคม 2548 - มกราคม 2549

ผู้สนับสนุนโครงการ::

UN-HABITAT และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณเบญจมาส  โชติทอง

 

 

 

 
ข่าวสาร
 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
  1. แนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังประสบภัยสึนาม
  2. คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพื้นฟูท้องถิ่นหลังประสับภัยพิบัติ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา